Informacje o firmie
Nasza oferta na CD
Dane teleadresowe
Powrót na stronę gówną
Skręcarka

PRZEZNACZENIE :
Rozgrzewanie detali poddawanych obr�bce plastycznej, oraz utrzymywanie ich sta�ej temperatury. Piec idealnie nadaje si� do rozgrzewania detali przed obr�bk� w walcarce firmy "Bodex", s�u��cej do zakuwania i zaprasowywania ko�c�wek. Mo�liwe jest wykonanie pieca z demontowan� �cian� tyln�, dzi�ki czemu mo�liwe jest podgrzewanie d�u�szych element�w w okre�lonych miejscach..

DANE TECHNICZNE :

- Mediu grzewcze - propan-butoan

- Zasilanie : 230 V

- Moc 3 kW

- Temperatura w komorze : 1150 C do 1300 C.

ZOBACZ R�WNIE� www.przyczepyhandlowe.pl